فارسی آلمانی درس 3 واژگان

آلمانی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Sprechen Sie bitte langsam
آرام صحبت کنید
Ich verstehe nicht
من درک نمی کنم
Verstehen Sie mich?
آیا شما درک می کنید؟
Sicher
حتماً
Wiederholen Sie das bitte
تکرار، لطفا
Noch mal
دوباره
Wort für Wort
کلمه به کلمه
Langsam
به آرامی
Wie sagt man?
شما چطور می گویید؟
Was bedeutet das?
به چه معنی است؟
Was haben Sie gesagt?
شما چه گفتید؟
Haben Sie eine Frage?
آیا شما سوال دارید؟