درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Sprechen Sie bitte langsam
من درک نمی کنم
Ich verstehe nicht
آیا شما درک می کنید؟
Verstehen Sie mich?
حتماً
Sicher
تکرار، لطفا
Wiederholen Sie das bitte
دوباره
Noch mal
کلمه به کلمه
Wort für Wort
به آرامی
Langsam
شما چطور می گویید؟
Wie sagt man?
به چه معنی است؟
Was bedeutet das?
شما چه گفتید؟
Was haben Sie gesagt?
آیا شما سوال دارید؟
Haben Sie eine Frage?