درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Sprechen Sie Englisch?
بله، یک کمی
Ja etwas
بله
Ja
خیر
Nein
از ملاقات شما خوشبختم
Freut mich, Sie kennen zu lernen
خوشحالم تو رو می ببینم
Freut mich, Sie zu sehen
آقای
Herr
خانم
Frau
خانم
Fräulein