فارسی هلندی درس 105 واژگان

هلندی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Terug
پشت
Verder
جلو
Bewaren
ذخیره
Surfen
گشت و گذار (وب)
Download
دانلود
Uitvoeren
اجرا (اجرا)
Klik
کلیک کنید
Verslepen
کشیدن
Laten vallen
بیاندازید
Bijgewerkt
به روز شده
Update
به روز
Keuze menu
منوی کشویی
Stop
ایست