فارسی هلندی درس 102 واژگان

هلندی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Heeft u een werkvergunning?
آیا اجازه کار دارید؟
Ik heb een werkvergunning
من اجازه کاردارم
Ik heb geen werkvergunning
من اجازه کار ندارم
Wanneer kun je beginnen?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Ik betaal tien dollar per uur
من ساعتی ده دلار می پردازم
Ik betaal je wekelijks
من هفتگی به شما می پردازم
Per maand
ماهانه
Je moet om acht uur aanwezig zijn
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Werk eindigt om half vijf
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Je hebt zaterdag en zondag vrij
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Je zal een uniform dragen
شما اونیفورم می پوشید
Zo doe je dat
اینطوری انجام دهید