فارسی هلندی درس 100 واژگان

هلندی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Tafel
میز
Prullenbak
سبد کاغذ باطله
Stoel
صندلی
Luidspreker
بلند گو
Vlag
پرچم
Is het bij zijn bureau?
آیا این میز او است؟
Bericht
پیام
Lamp
لامپ
Licht
نور