فارسی هلندی درس 99 واژگان

هلندی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik zoek een nietmachine
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Punaise
با پونز محکم کردن
Potlood
مداد
Boek
کتاب
Papier
کاغذ
Notitieblok
دفتر یادداشت
Dia’s
اسلاید
Kalender
تقویم
Plakband
نوار
Ik heb een kaart nodig
من باید یک نقشه پیدا کنم