فارسی هلندی درس 98 واژگان

هلندی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar is de schaar?
قیچی ها کجا هستند؟
Potlood slijper
مداد تراش
Paperclip
گیره کاغذ
Ik heb een pen nodig
من نیاز به یک قلم دارم
Schrijfblok
زیردستی برای نوشتن
Liniaal
خط کش
Envelop
پاکت
Postzegel
تمبر
Lijm
چسب
Gum
پاک کن