فارسی هلندی درس 93 واژگان

هلندی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik moet een dokter zien
من باید به دکتر مراجعه کنم
Is de docter aanwezig?
آیا دکتر در دفتر است؟
Ik voel me niet goed
من حالم خوب نیست
Ik ben ziek
من مریض هستم
Ik heb buikpijn
من دل درد دارم
Ik heb hoofdpijn
من سر درد دارم
Ik moet gaan liggen
من باید دراز بکشم
Mijn keel doet pijn
گلویم درد می کند
Ik ben misselijk
حالت تهوع دارم
Ik heb een allergie
من حساسیت دارم
Ik heb diarre
من اسهال دارم
Ik ben duizelig
من سرگیجه دارم
Ik heb een migraine
من میگرن دارم