درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
In het platteland
میدان
Weide
طویله
Schuur
مزرعه
Boerderij
کشاورز
Boer
تراکتور
Trekker
آسمان زیبا است
De lucht is mooi
ستاره های زیادی وجود دارد
Er zijn zoveel sterren
این یک ماه کامل است
Het is een volle maan
من عاشق خورشید هستم
Ik hou van de zon