فارسی هلندی درس 92 واژگان

هلندی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: هلندی فارسی

In het platteland
در کشور
Weide
میدان
Schuur
طویله
Boerderij
مزرعه
Boer
کشاورز
Trekker
تراکتور
De lucht is mooi
آسمان زیبا است
Er zijn zoveel sterren
ستاره های زیادی وجود دارد
Het is een volle maan
این یک ماه کامل است
Ik hou van de zon
من عاشق خورشید هستم