درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
Ik hou van dammen
من می خواهم ورق بازی کنم
Ik wil kaarten
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Ik hou niet van schaken
من لازم نیست به رستوران بروم
Ik hoef niet naar het restaurant
من بادبادک بازی را دوست دارم
Ik hou van vliegeren
من کوه نوردی را دوست ندارم
Ik hou niet van berg beklimmen
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Ik hou van fietsen
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Ik hou niet van video spelletjes spelen
من رقصیدن را دوست دارم
Ik hou van dansen
من بازی کردن را دوست دارم
Ik hou van spelen
من باید به خانه برگردم
Ik moet terug naar huis
من باید بخوابم
Ik moet gaan slapen
من دوست دارم شعر بسُرایم
Ik hou van gedichten schrijven