فارسی هلندی درس 87 واژگان

هلندی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik ga even een stuk lopen
من می خواهم به پیاده روی بروم
Ik hoef geen tv te kijken
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Ik hoef de film niet te zien
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Ik moet de computer gebruiken
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Ik moet oversteken
من باید از خیابان عبور کنم
Ik moet geld uitgeven
من باید پول صرف کنم
Ik moet het per post sturen
من باید این را پست کنم
Ik moet in de rij staan
من باید در صف بایستم
Ik hoef geen geld te storten bij de bank
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم