درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 84 ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

واژگان

آیا نجات غریق وجود دارد؟
Is er een strandmeester?
در طول چه ساعاتی ؟
Tijdens welke tijden?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Is het veilig voor kinderen?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Is het veilig hier te zwemmen?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Kunnen we hier zwemmen?
آیا آب سرد است؟
Is het water koud?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Is er een gevaarlijke onderstroom?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
Hoe laat is het vloed?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Hoe laat is het eb?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Is er een sterke stroming?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Hoe kom ik bij het eiland?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?