فارسی هلندی درس 84 واژگان

هلندی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Is er een strandmeester?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Tijdens welke tijden?
در طول چه ساعاتی ؟
Is het veilig voor kinderen?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Is het veilig hier te zwemmen?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Kunnen we hier zwemmen?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Is het water koud?
آیا آب سرد است؟
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Is er een gevaarlijke onderstroom?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
Hoe laat is het vloed?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
Hoe laat is het eb?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
Is er een sterke stroming?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Hoe kom ik bij het eiland?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟