درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Zeeschelp
گراز ماهی
Zeepaard
نهنگ
Walvis
خرچنگ
Krab
گراز دریایی
Dolfijn
شیر دریایی
Zeehond
ستاره دریایی
Zeester
ماهی
Vis
کوسه ماهی
Haai
پیرانا
Piranha
توتیا
Kwal