درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Fles
شیشه
Pot
قوطی
Blik
جعبه
Doos
کیسه
Zak
کیف
Tas
کمی بیشتر
Een klein beetje meer
بیشتر
Meer
بخشی
Een portie
کمی
Een beetje
بیش از حد
Te veel