فارسی هلندی درس 69 واژگان

هلندی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Kruidenier
فروشگاه مواد غذایی
De kruidenier is open
فروشگاه مواد غذایی باز است
Winkelwagen
سبد خرید
Mandje
سبد
Heeft u rijst?
آیا برنج دارید؟
Kopen
خرید
Betalen
پرداخت
In welke gang?
در کدام راهرو است؟
Slagerij
قصابی
Bakker
نانوایی
Waar is het water?
آب کجا است؟
Koken
پختن
Dineer met de familie
صرف شام با خانواده
Ik heb honger
من گرسنه هستم
De tafel dekken
چیدن میز