درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Kruidenier
فروشگاه مواد غذایی باز است
De kruidenier is open
سبد خرید
Winkelwagen
سبد
Mandje
آیا برنج دارید؟
Heeft u rijst?
خرید
Kopen
پرداخت
Betalen
در کدام راهرو است؟
In welke gang?
قصابی
Slagerij
نانوایی
Bakker
آب کجا است؟
Waar is het water?
پختن
Koken
صرف شام با خانواده
Dineer met de familie
من گرسنه هستم
Ik heb honger
چیدن میز
De tafel dekken