فارسی هلندی درس 63 واژگان

هلندی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Drankje
نوشابه
Met ijs
با یخ
Lepel
قاشق
Mes
چاقو
Vork
چنگال
Glas
لیوان
Bord
بشقاب
Schotel
نعلبکی
Kop
فنجان
Ik heb een servet nodig
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Ik wil geen peper
من فلفل را نمی خواهم
Peperbus
فلفل دان
Kunt u me de zout aangeven?
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Zoutbus
نمکدان