فارسی هلندی درس 61 واژگان

هلندی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik zoek een ketting
من به دنبال یک گردنبند می گردم
Hoe laat gaat de winkel dicht?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Zijn er uitverkoopjes?
آیا فروش دارید؟
Ik ga contant betalen
می خواهم نقداً بپردازم.
Kunt u het voor me apart leggen?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Accepteert u een krediet kaart?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Ik wil dit ruilen
می خواهم آنرا عوض کنم.
Kan ik dit terugbrengen?
میتوانم آن را برگردانم؟
Open
باز
Gesloten
بسته
Gesloten tussen de middag
برای ناهار تعطیل است
Ontvangst
رسید
Defect
معیوب
Gebroken
شکسته
Uitgang
خروج
Ingang
ورود
Verkoper
فروشنده