فارسی هلندی درس 57 واژگان

هلندی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Ik ga winkelen
من به خرید می روم
Waar is het winkelgedeelte?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Ik wil naar het winkelcentrum
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Kun jij me helpen?
می توانید به من کمک کنید؟
Ik kijk even
من فقط نگاه می کنم
Kunt u mij een paar shirts laten zien?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Waar is de pashok?
اتاق پرو کجااست؟
Kan ik dit aanproberen?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Deze kleur past niet bij mij
این رنگ برای من مناسب نیست
Heb je dit in een andere kleur?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Ik hou er van
من آن را دوست دارم
Ik hou er niet van
من آن را دوست ندارم