فارسی هلندی درس 54 واژگان

هلندی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Kan ik u een drankje aanbieden?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Zijn er toegangskosten?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Een bier alstublieft
آبجو، لطفا
Ik zou graag een glas rode wijn willen
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Wat voor soort bier?
چه نوع از آبجو؟
Witte wijn
شراب سفید
Ik heb een drankje nodig
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Wil je dansen?
آیا می خواهید برقصید؟
Ja, ik wil dansen
بله، میخواهم برقصم
Ik wil niet dansen
من نمی خواهم برقصم
Ik maak me zorgen
من نگران هستم
Ik kan mijn vader niet vinden
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Ik ben verdwaald
من گم شده ام
Wacht je alsjeblieft op me
لطفا برای من صبرکنید
Ik heb de politie nodig
من به پلیس نیاز دارم