درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Straat
تقاطع
Kruispunt
تابلوی راهنمایی
Verkeersbord
گوشه
Hoek
چراغ راهنمایی
Stoplicht
عابر پیاده
Voetganger
خیابان
Hoofdstraat
پیاده رو
Stoep
سرویس های بهداشتی
Toiletten
حمام
Badkamer