فارسی هلندی درس 52 واژگان

هلندی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar is de bushalte?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Waar is de volgende bushalte?
توقف بعدی کجاست؟
Is dit mijn halte?
آیا این توقف من است؟
Pardon, ik moet er hier uit
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Waar is het museum?
موزه کجاست؟
Openbare telefoon
تلفن عمومی
Is er een telefoon gids?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Verkoopt u Engelse tijdschriften?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Hoe laat begint de film?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Ik wil graag vier kaarten
لطفاً 4 بلیط بدهید
Is de film in het Engels?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Popcorn
ذرت بو داده
Waar kan ik een apotheek vinden?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Binnenstad
قسمت مرکزی شهر