درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Kijk
گوش کنید
Luister
مراقب باشید
Kijk uit
آتش
Brand
از اینجا بیرون بروید
Ga hier weg
کمک
Help
به من کمک کنید
Help me
عجله
Snel
ایست
Stop
پلیس
Politie
این یک اورژانس است
Het is een noodgeval