فارسی هلندی درس 49 واژگان

هلندی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar kan ik een taxi vinden?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Ik moet een auto huren
من باید یک ماشین کرایه کنم
Kunt u een taxi voor me regelen?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Ik hou van het balkon
من بالکن را دوست دارم
Ik heb een piccolo nodig
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Ik ben klaar om uit te checken
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Ik vond mijn verblijf prettig
من از اقامتم لذت بردم
Het is een mooi hotel
این هتل زیبا است
Uw personeel is uitmuntend
کارکنان شما یی نظیر هستند
Ik zal u aanbevelen
من به شما توصیه خواهم کرد
Hartelijk bedankt voor alles
ممنون از شما برای همه چیز