فارسی هلندی درس 47 واژگان

هلندی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar is de lift?
آسانسور کجاست؟
Ik zou graag de leidinggevende spreken
من باید با مدیر صحبت کنم
De douche werkt niet
دوش کار نمی کند
De kamer heeft geen dekens
این اتاق هیچ پتو ندارد
Kunt u me nog een kussen brengen?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Onze kamer is niet schoongemaakt
اتاق ما تمیز نشده است
We hebben handdoeken nodig voor het zwembad
ما به حوله استخر نیاز داریم
Er is geen warm water
هیچ آب گرم وجود دارد
Ik hou niet van deze kamer
من این اتاق را دوست ندارم
We hebben een gekoelde kamer nodig
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Ik heb geen reservering
من رزرو ندارم