فارسی هلندی درس 45 واژگان

هلندی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Welkom
خوش آمدید
Hier is mijn paspoort
این گذرنامه من است
Heb je iets om aan te geven?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Ja, ik heb iets om aan te geven
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Nee, ik heb niets om aan te geven
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Ik ben hier voor zaken
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Ik ben hier op vakantie
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Ik zal hier een week zijn
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Ik verblijf in het Marriott hotel
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Waar is de douane?
گمرک کجاست؟
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟