فارسی هلندی درس 44 واژگان

هلندی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Waar ga je naartoe?
کجا می روید؟
Ik ga op vakantie
من به تعطیلات می روم
Ik ga op zakenreis
من به یک سفر کاری می روم
Hoeveel tassen heb je?
چند تا کیف دارید؟
Welke vertrekhal moet je naartoe?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Ik wil een stoel bij het raam hebben alstublieft
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Ik zoek vertekhal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Vertrekhal B is voor internationaale vluchten
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Waarom heeft het vliegtuig vertraging?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Doe uw veiligheidsgordel om
کمربند ایمنی خود را ببندید
Mag ik een deken?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Hoe laat landen we?
چه زمانی فرود می آییم ؟