فارسی هلندی درس 42 واژگان

هلندی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Vertrek
حرکت
Vertrek
برخاست
Landing
فرود
Landingsbaan
باند فرودگاه
Aankomst
ورود
Vertrekhal
ساختمان ترمینال
Niet-rokers afdeling
بخش غیر سیگاری
Douane kantoor
دفتر گمرک
Belastingvrij
معاف از عوارض
Veiligheids bewaker
نگهبان امنیتی
Metal detector
فلزیاب
Röntgen apparaat
دستگاه اشعه ایکس
Identificatie bewijs
فرم شناسایی