درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
Heup
ران
Dij
سرین
Billen
پا
Voet
پا
Been
زانو
Knie
مچ پا
Enkel
ماهیچه ساق پا
Kuit
پاشنه
Hiel
انگشتان پا
Tenen