درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
Schouder
قفسه سینه
Borstkas
پشت
Rug
شکم
Buik
دور کمر
Middel
نیم تنه
Romp
بازو
Arm
آرنج
Elleboog
ساعد
Onderarm
مچ دست
Pols
دست
Hand
انگشت
Vinger
شست
Duim
ناخن
Nagel