درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Oud
جدید
Nieuw
خشن
Ruig
صاف
Glad
ضخیم
Dik
نازک
Dun
سرد
Koud
داغ
Warm
همه
Alles
هیچ یک
Niets
قبل از
Voor
پس از
Na