درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Meer
کمتر
Minder
صحیح
Juist
غلط
Onjuist
خوشحال
Blij
غمگین
Verdrietig
تمیز
Schoon
کثیف
Vies
زنده
Levend
مرده
Dood
دیر
Laat
در اوایل
Vroeg