درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Langzaam
سریع
Snel
خالی
Leeg
کامل
Vol
قشنگ
Mooi
زشت
Lelijk
پر سر و صدا
Luidruchtig
ساکت
Stil
قوی
Sterk
ضعیف
Zwak
حقیقت
Waarheid
دروغ
Leugen
سخت
Hard
نرم
Zacht