درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Koud
داغ
Heet
روشن
Licht
تاریک
Donker
بد
Slecht
خوب
Goed
تنها
Alleen
با هم
Samen
خیس
Nat
خشک
Droog
با
Met
بدون
Zonder