فارسی هلندی درس واژگان

هلندی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading