درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Makkelijk
مشکل
Moeilijk
همان
Zelfde
متفاوت
Anders
کشیدن
Trekken
فشار دادن
Duwen
کمی از
Weinig
بسیاری
Veel
بلند
Lang
کوتاه
Kort
هیچ
Niets
چیزی
Iets