فارسی هلندی درس واژگان

هلندی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading