فارسی هلندی درس 28 واژگان

هلندی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Welke dag?
چه روزی؟
Welke maand?
چه ماهی؟
Wanneer?
چه موقع ؟
Hoe laat is jouw afspraak?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Maak me wakker om 8 uur
منو ساعت 8 بیدار کن
Kunnen wij er morgen over praten?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Naderhand
بعد از آن
Altijd
همیشه
Voordat
قبل از
Vroeg
در اوایل
Later
پس از
Vele malen
بارها
Nooit
هرگز
Nu
اکنون
Eens
هنگامی که
Soms
گاهی
Gauw
بزودی