درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
Welke dag?
چه ماهی؟
Welke maand?
چه موقع ؟
Wanneer?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Hoe laat is jouw afspraak?
بعد از آن
Naderhand
منو ساعت 8 بیدار کن
Maak me wakker om 8 uur
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Kunnen wij er morgen over praten?
همیشه
Altijd
قبل از
Voordat
در اوایل
Vroeg
پس از
Later
بارها
Vele malen
هرگز
Nooit
اکنون
Nu
هنگامی که
Eens
گاهی
Soms
بزودی
Gauw