درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Hoe laat is het?
در چه زمانی؟
Hoe laat?
ساعت 1:00 است
Het is één uur
ساعت 9:45 است
Het is kwart voor tien
ساعت 9:00
Om negen uur
ساعت 4:00
Om vier uur
ظهر
Middag
نیمه شب
Middernacht
صبح
Morgen
بعد از ظهر
Middag
عصر
Avond
شب
Nacht