درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Buurman
دوست
Vriend
دوست دختر
Vriendin
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Ben je getrouwd?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Hoe lang ben je getrouwd?
آیا او دوست دختر شما است؟
Is zij jouw vriendin?
آیا او دوست پسر شما است؟
Is hij jouw vriend?