فارسی هلندی درس 23 واژگان

هلندی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Buurman
همسایه
Vriend
دوست
Vriendin
دوست دختر
Ben je getrouwd?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Hoe lang ben je getrouwd?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Is zij jouw vriendin?
آیا او دوست دختر شما است؟
Is hij jouw vriend?
آیا او دوست پسر شما است؟