فارسی هلندی درس 22 واژگان

هلندی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Jongen
پسر
Meisje
دختر
Vrouw
زن
Man
مرد
Vriend
دوست پسر
Vriendin
دوست دختر
Nicht
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Neef
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Tante
عمه/خاله
Oom
دایی/عمو
Vrouw
زن
Man
شوهر