فارسی هلندی درس 21 واژگان

هلندی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Stiefmoeder
نامادری
Stiefvader
ناپدری
Stiefzus
ناخواهری
Stiefbroer
نابرادری
Schoonvader
پدر شوهر/پدرزن
Schoonmoeder
مادر شوهر/مادر زن
Zwager
برادر شوهر/برادر زن
Schoonzus
خواهر شوهر/خواهر زن
Wie is zij?
او چه کسی است؟
Is dit jouw moeder?
آیا این مادر شما است ؟
Wie is jouw vader?
پدر شما چه کسی است؟
Zijn jullie in verband?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Hoe oud ben je?
چند ساله هستید؟
Hoe oud is je zus?
خواهر شما چند ساله است؟