درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
Achter de
جلو
Voor de
بغل
Naast
درب اول در سمت راست
Eerste deur aan de rechter kant
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Bij het vierde stoplicht naar rechts
آیا من رادرک می کنید؟
Begrijp je me?
شمال
Noord
غرب
West
جنوب
Zuid
شرق
Oost
به سمت راست
Naar rechts
به سمت چپ
Naar links
آسانسور وجود دارد؟
Is er een lift?
پله ها کجا هستند؟
Waar is de trap?
در کدام جهت؟
In welke richting?
درب دوم در سمت چپ
Tweede deur aan de linker kant
در گوشه به سمت چپ بپیچید
Bij de hoek naar links