فارسی هلندی درس 17 واژگان

هلندی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: هلندی فارسی

Rechtdoor
مستقیم
Achteraan
پشت سر
Vooraan
در مقابل
Binnen
در داخل
Buiten
خارج از
Hier
اینجا
Daar
آنجا
Dichtbij
نزدیک
Ver
دور
Langs de muur
در امتداد دیوار
Om de hoek
در اطراف گوشه
Bij het bureau
بر میز
In de rij
در خط
Beneden
طبقه پایین
Boven
طبقه بالا
Eind van de gang
پایین سالن