درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Rechtdoor
پشت سر
Achteraan
در مقابل
Vooraan
در داخل
Binnen
خارج از
Buiten
اینجا
Hier
آنجا
Daar
در امتداد دیوار
Langs de muur
نزدیک
Dichtbij
در اطراف گوشه
Om de hoek
دور
Ver
بر میز
Bij het bureau
در خط
In de rij
طبقه پایین
Beneden
طبقه بالا
Boven
پایین سالن
Eind van de gang