درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Een momentje
اینجا منتظر باشید
Wacht hier
دنبال من بیایید
Volg mij
او به شما کمک می کند
Zij zal je helpen
بیا تو
Kom binnen
بنشینید
Ga zitten
بیا اینجا
Kom hier
به من نشان بده
Kun je me dat laten zien