درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Duizend
2000
Tweeduizend
3000
Drieduizend
4000
Vierduizend
5000
Vijfduizend
6000
Zesduizend
7000
Zevenduizend
8000
Achtduizend
9000
Negenduizend
10000
Tienduizend