درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Tien
20
Twintig
30
Dertig
40
Veertig
50
Vijftig
60
Zestig
70
Zeventig
80
Tachtig
90
Negentig
100
Honderd