درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
Éénentwintig
22
Tweeentwintig
23
Drieentwintig
24
Vierentwintig
25
Vijfentwintig
26
Zesentwintig
27
Zevenentwintig
28
Achtentwintig
29
Negenentwintig
30
Dertig