درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Elf
12
Twaalf
13
Dertien
14
Veertien
15
Vijftien
16
Zestien
17
Zeventien
18
Achttien
19
Negentien
20
Twintig