درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Nummers
1
Één
2
Twee
3
Drie
4
Vier
5
Vijf
6
Zes
7
Zeven
8
Acht
9
Negen
10
Tien