درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
Trouwens
حداقل
Minstens
سرانجام
Eindelijk
اما
Hoewel
از این رو
Daarom
نگران نباش
Maak je geen zorgen
که بستگی دارد
Dat ligt eraan
من متاسفم
Het spijt me
در حال حاضر
Nu meteen
من نمی دانم
Ik weet het niet
مانند این
Zoals dit