درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

هلندی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Ik ben
آیا
Is
و
En
زیرا
Omdat
اما
Maar
یا
Of
در
In
بدون
Zonder
در
Bij